Upokojenci že nestrpno čakajo nakazilo letnega dodatka ali regresa za leto 2024.

Letni dodatek za leto 2024 bo zavod večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 28. junija 2024.

 

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2024 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 650,00 EUR

460,00 EUR

od 650,01 EUR do 780,00 EUR

320,00 EUR

od 780,01 EUR do 920,00 EUR

260,00 EUR

od 920,01 EUR do 1.110,00 EUR

210,00 EUR

od 1.110,01 EUR

150,00 EUR

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja 

znesek letnega dodatka

do 920,00 EUR

260,00 EUR

od 920,01 EUR do 1.110,00 EUR

210,00 EUR

od 1.110,01 EUR

150,00 EUR

 

 

  

 

 

 

 

 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 – v nadaljevanju ZIPRS2425) določa, da se v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Na ta način se izračuna osnova za odmero letnega dodatka. Letni dodatek se določi glede na lestvico za izplačilo letnega dodatka upoštevajoč pri tem skupno višino pokojnine oziroma osnovo za odmero letnega dodatka za upokojence.

ZIPRS2425 določa, da se letni dodatek v določenih primerih ne odmeri v sorazmernem delu kljub določbi 96. člena ZPIZ-2. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 650,00 evrov, se bo letni dodatek v znesku 460,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem ostalim uživalcem se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka.

Uživalcem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, se bo višina letnega dodatka določila glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prejetih v mesecu izplačila letnega dodatka, ter pokojnin, prejetih iz tujine v mesecu januarju 2024, preračunanih v evre po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec januar 2024. Če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu bo (z zgoraj navedeno izjemo) tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračunal in izplačal v sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Primer izračuna sorazmernega dela letnega dodatka je razviden na koncu besedila.

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januar 2024 prebivališče v drugi državi, uživalcem, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca marca 2024 posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Vsi tako pozvani uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2024, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine. Podatke lahko sporočijo preko storitve eVloge za VSE, dostopne preko spletnega naslova, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. Zavod predlaga, da se uživalci čim bolj poslužujejo oddaje obrazca preko storitve eVloge za VSE, kamor lahko dostopajo tudi z uporabo posebne QR kode, ki jim bo poslana na obvestilu skupaj z navodili in varnostno PIN kodo. Le na ta način bodo res prepričani, da je zavod posredovane podatke tudi prejel. Uporaba sistema je brezplačna, varna in preprosta ter nadomešča posredovanje podatkov preko priloženega obrazca po navadni pošti.

Če bo zavod prejel podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2024, bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2024 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 28. junija 2024). Če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2024, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2024. Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2024, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2024 v višini 150,00 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

Uživalcem pokojnin ali nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust. Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem ga je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Pripadajoči del letnega dodatka se izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, naj uživalec preveri, koliko ima priznane dopolnjene skupne zavarovalne dobe in koliko mesecev od tega v Republiki Sloveniji.

Primer: Če ima dopolnjenih 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, je to 69,9 odstotka od skupne zavarovalne dobe (319/456=0,699).

Višina pokojnine znaša na primer 672,81 evra, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 425,47 evra in pokojnine iz tujine v višini 247,34 evra.

Glede na veljavno lestvico, bi se letni dodatek odmeril v višini 320,00 evrov, ker pa je v navedenem primeru slovenska pokojnina priznana v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna po spodaj navedenem izračunu: 

Izračun:

320,00 EUR x 69,9 % = 223,68 EUR