Prispevki filtrirani po datumu: četrtek, 09 junij 2016
Pred poletno turistično sezono Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zavarovanim osebam svetuje, da za čas začasnega bivanja v tujini pravočasno uredijo tudi svoje zdravstveno zavarovanje – pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali konvencijsko potrdilo za Bosno in Hercegovino. S tem se lahko izognejo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oz. potrebne zdravstvene storitve v tujini. Omenjeni listini sta brezplačni in ju je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom. Upoštevati je treba tudi čas od naročila do prejema listine, ki znaša najmanj 4 delovne dni. Zavarovane osebe, ki listino že imajo, naj preverijo rok njene veljavnosti. 

ZZZS je v letu 2014 izdal zavarovanim osebam 708.641 listin za uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini – od tega veliko večino evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja. Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti. Datum veljavnosti je zapisan na evropski kartici (slika 1).

Zavarovane osebe naročijo največ evropskih kartic vsako leto junija in julija, zato bo med 1. junijem in 31. julijem letos pretekla veljavnost več kot 220.000 karticam, izdanim lani v tem času. ZZZS svetuje, da zavarovane osebe preverijo veljavnost prejšnje evropske kartice in, če je potrebno, naročijo novo pravočasno, to je vsaj 4 delovne dni prej, preden jo potrebujejo. Kartico je mogoče naročiti največ 30 dni pred potekom njene veljavnosti.

Slika 1: Sprednja stran evropske kartice zdravstvenega zavarovanja – označen je datum veljavnosti.

Sprednja stran evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Zavarovane osebe lahko naročijo evropsko kartico na tri načine:

 

 • na spletni strani ZZZS (na naslovu https://www.zzzs.si/ z uporabo hitrega gumba »naročanje listin
 • za tujino« na vstopni strani);
 • s pošiljanjem SMS sporočila na telefonsko številko 031 771 009. SMS sporočilo vsebuje besedo »EUKZZ« in ZZZS številko zavarovane osebe. Na primer, vsebina SMS sporočila za osebo z ZZZS številko 032822733 je »EUKZZ032822733«;
 • osebno v času uradnih ur na izpostavah in območnih enotah ZZZS. Le osebno je mogoče naročiti novo kartico, če je prejšnja še veljavna, a neuporabna (uničena, izgubljena).

ZZZS priporoča elektronsko naročilo na spletu ali s SMS sporočilom, saj je tak način enostaven, hiter in dostopen brez prekinitev – 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Evropska kartica je brezplačna in jo zavarovane osebe dobijo po pošti v štirih delovnih dneh od naročila.

Slika 2: Slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja – označena je ZZZS številka, ki jo potrebujemo pri naročanju evropske kartice.

Slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja

Tudi lansko leto so nekatere zavarovane osebe opozarjale na težave pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Da bi bilo tovrstnih težav čim manj je Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje zagotovil, da je v vseh ordinacijah, ki so dolžne nuditi nujne oz. potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu nameščena oznaka – uradna nalepka, da sprejemajo evropsko kartico (slika 3). Slednje pa ne sprejemajo t.i. turistične ambulante, kjer bodo zavarovane osebe upravičeno samoplačniki. Dodatne informacije v zvezi s tem lahko zavarovane osebe prejmejo med bivanjem na Hrvaškem tudi na brezplačnem telefonu Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje številka 0800 7999

Slika 3: Uradna nalepka izvajalcev zdravstvenih storitev na Hrvaškem, ki zagotavljajo zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice.

Uradna nalepka izvajalcev zdravstvenih storitev na Hrvaškem

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja. Postopek
uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega, kje zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve:

 • v državah članicah Evropske unije¹ in Evropskega gospodarskega prostora² ter v Švici, za katere velja evropski pravni red (velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja),
 • v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju: v Avstraliji (velja evropska kartica in potni list), Bosni in Hercegovini (velja 3 konvencijsko potrdilo), Črni gori (velja evropska kartica), v Makedoniji (velja evropska kartica) ali Srbiji (velja evropska kartica), ali
 • v ostalih državah (Egipt, Tunizija, Turčija, ZDA…) (ne velja evropska kartica, zato svetujemo, da se uredi komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini).

Če bi morale zavarovane osebe v državah članicah EU in EGP ter v Švici, v Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Srbiji ali Črni gori stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati same (na primer, ker jih uveljavljajo izven mreže javne zdravstvene službe), jim bo ZZZS ob vrnitvi domov na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih bodo plačale zavarovane osebe v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov, pa jim bo ZZZS v upravičenih primerih povrnil v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. V primerih zahtevkov zavarovanih oseb za povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini ZZZS upošteva le originalne račune (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti za zdravila, ...). Če pa morajo zavarovane osebe v Avstraliji stroške za zdravstvene storitve poravnati same, morajo zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralskemu pristojnemu nosilcu (Medicare poslovalnicah) v kraju njihovega začasnega bivanja. V skladu z Meddržavnim sporazumom o zagotavljanju zdravstvenega varstva jim namreč ZZZS stroškov ne more povrniti. 

Več informacij o postopkih uveljavljanja po posameznih državah in o naročanju listin za tujino na spletni strani www.zzzs.si.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

¹ Države članice Evropske unije (EU) so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (Velika Britanija in Severna Irska).
Predpisi Evropske unije veljajo tudi za francoska ozemlja Guadeloupe, Martinique, Reunion, Saint Barthelemy, Saint-Pierre in Miquelon, Saint-Martin in Francosko Gvajano ter portugalski ozemlji Azori
in Madeira; Danska – predpisi veljajo tudi za Grenlandijo; Velika Britanija – predpisi veljajo tudi za Gibraltar, izvzeti pa so Kanalski otoki (Jersey, Guernsey, Harms, Jetou, Shark) in otok Man; Norveška
– izvzeti so Spitzberski in Medvedji otoki; Španija – predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Mallorco in Kanarske otoke.
² Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so: Islandija, Liechtenstein in Norveška.

Vir: http://www.zzzs.si/

Objavljeno v Novice
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) bo na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015; ZIPRS1617) izplačal letni dodatek v letu 2016 skupaj z izplačilom redne pokojnine tekočega leta v mesecu juliju, kot je določeno v 4. odstavku 72. člena omenjenega zakona.

Skladno s 3. odstavkom 72. člena prej omenjenega zakona se pri določitvi višine letnega dodatka upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila letnega dodatka.

Za leto 2016 so določene višine in cenzusi za izplačilo letnega dodatka, in sicer:

 

 

Uživalci pokojnin:

Višina pokojnine

Znesek letnega dodatka

do 414,00 EUR

390,00 EUR

od 414,01 EUR do 518,00 EUR

250,00 EUR

od 518,01 EUR do 622,00 EUR

190,00 EUR

od 622,01 EUR do 750,00 EUR

140,00 EUR

nad 750,00 EUR

Letni dodatek se ne izplača.

Uživalci invalidskih nadomestil, ki niso vključeni v obvezno zavarovanje na drugi podlagi:

Višina invalidskega nadomestila

Znesek letnega dodatka

do 622,00 EUR

190,00 EUR

od 622,01 EUR do 750,00 EUR

140,00 EUR

nad 750,00 EUR

Letni dodatek se ne izplača.

Enako kot v preteklih dveh letih tudi za leto 2016 velja, da bodo pri izplačilu letnega dodatka v mesecu juliju 2016 upoštevane naslednje novosti:

 • skladno z 2. odstavkom 72. člena ZIPRS1617 se pri upoštevanju višine pokojnine posameznega uživalca seštejeta zneska osebne in dela vdovske pokojnine. Prav tako se pri prejemnikih družinskih pokojnin, ki se jim izplačuje družinska pokojnina tudi po drugem roditelju, seštejeta zneska obeh pokojnin. Če seštevek obeh pokojnin ne presega 750,00  evrov, se letni dodatek izplača.

Letni dodatek v sorazmernem delu

V letu 2016 se način obračuna letnega dodatka v primerjavi s preteklim letom ne spreminja, kar pomeni, da bo letni dodatek izplačan v sorazmernem delu:

 • uživalcem pokojnin, ki se jim pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu, glede na število mesecev slovenske delovne dobe v odvisnosti od skupne delovne dobe;
 • uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, torej v višini pripadajočega dela glede na vsoto vseh posameznih delov pokojnin, če je pravico uveljavilo več družinskih članov;
 • uživalcem pokojnin oziroma invalidskih nadomestil, ki so pravico uveljavili v tekočem koledarskem letu po dvanajstinah, glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila v tem letu, pod pogojem, da uživalci v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način se bo izplačal letni dodatek tudi uživalcem, ki jim je pravica do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila prenehala pred koncem meseca julija 2016.

Zavod bo ob izplačilu v mesecu juliju 2016 poslal obvestila o nakazilu vsem prejemnikom  pokojninskih, invalidskih in drugih prejemkov, na katerem bodo navedene meje za izplačilo letnega dodatka.

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework