Prispevki filtrirani po datumu: torek, 05 januar 2016
torek, 05 januar 2016 13:08

Pričele so se zimske razprodaje 2016

V ponedeljek, 4. januarja 2016, se je pričela že tradicionalna sezonska zimska razprodaja.

Sezonske razprodaje pomenijo utečeno prakso, ki jo trgovci dopolnjujejo z različnimi popusti in ugodnostmi skozi vse leto, kar je praksa tudi v tujini. Na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so prepričani, da se bodo trgovci tudi letos na prihajajoče obdobje sezonske razprodaje dobro pripravili in se prilagodili potrebam in pričakovanjem potrošnikov.

Trgovci morajo v tem času spoštovati določbe zakona o varstvu potrošnikov kot tudi zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ki se med drugim nanašajo na zavajajoče oglaševanje in na navidezno znižanje cen ter se uporabljajo ne glede na obliko prodaje.

Prvi delovni ponedeljek po novem letu se začenjajo sezonske razprodaje tekstila in obutve. Kakšna so pravila, ki urejajo področje razprodaj?

Za sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, ki jih je sprejela Trgovinska zbornica Slovenije. V skladu s temi določbami in pravili velja, da:

 

 • se zimska sezonska razprodaja tekstilnega blaga in obutve ne sme začeti prej kot prvi delovni ponedeljek v mesecu januarju (letos je to 4. januar);
 • datum in trajanje sezonske razprodaje v posamezni prodajalni določi trgovec, vendar lahko razprodaja traja največ 60 dni;
 • podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način, objava mora vsebovati podatek o vrsti blaga, odstotku znižanja in času trajanja tovrstne prodaje;
 • blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in znižano ceno;
 • če je odstotek znižanja objavljen v razponu (npr. od 30% do 50%, ali do 50%), mora najvišji odstotek znižanja (torej 50%) zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji;
 • v primeru, da se trgovec ne odloči za sezonsko razprodajo, pa lahko ponuja popuste skozi daljše časovno obdobje. To so razne akcije, gotovinski popusti, popusti pri plačilu s karticami, ki jih izdaja trgovec, ipd.

 

Kljub znižani ceni pa mora biti blago na razprodaji brezhibno, razen če ni posebej označeno, da gre za blago z napako. V primeru, da se izkaže, da ima izdelek stvarno napako, ima potrošnik pravico uveljavljati reklamacijo, prav tako kot v redni prodaji v času izven sezonskih razprodaj.

 

Vračilo brezhibnega izdelka

V primeru, da ste na razprodaji kupili izdelek, s katerim ni nič narobe, pa ga kljub temu ne želite imeti, trgovec takega izdelka ni dolžan sprejeti nazaj. Od poslovne prakse vsakega posameznega trgovca pa je odvisno, kako bo obravnaval vašo zahtevo. Če trgovec takšen izdelek zamenja, ali izstavi dobropis, se to šteje za dober poslovni običaj.

 

Drugače velja pri nakupu po spletu, kjer lahko izdelek v 14 dneh pošljete nazaj že iz razloga, da vam ni všeč, oziroma ker ste si premislili in izdelka ne želite imeti.

 

In če gre kljub vsemu kaj narobe?

Za nadzor nad upoštevanjem pravil, ki veljajo za sezonske razprodaje so  pristojne lokalne izpostave Tržnega inšpektorata po Sloveniji.

Vir: https://www.zps.si

 

Objavljeno v Novice

Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2016

Novo leto prinaša spremembe predvsem na področju urejanja dvojnega statusa, ki ga določa sprejeta novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B). Tako bo lahko po uveljavitvi novele, izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine uveljavil zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po ZPIZ-2 ali po ZPIZ-1 (vendar le v povezavi s pogoji po 391. oziroma 394. členu ZPIZ-2) in je obvezno vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas.
 
Zavarovanec bo lahko po izpolnitvi pogojev za predčasno ali starostno upokojitev ostal delovno aktiven najmanj dve uri na dan in ob tem prejemal 75 odstotkov pokojnine oziroma sorazmerni del pokojnine glede na vključenost v zavarovanje. Enako velja tudi za uživalca pokojnine, ki bo ponovno vstopil v zavarovanje.
 
Uživalci pokojnine, ki bi morali po noveli ZMEPIZ-1A svoj status v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladiti do konca letošnjega leta, se bodo lahko odločili za izbris iz Poslovnega registra Slovenije kadarkoli do 31. 1. 2016. Prav tako pa bodo do tega datuma prijavo v zavarovanje lahko vložili tudi tisti, ki se bodo odločili ohraniti dejavnost in vstopiti v zavarovanje, na primer za dve uri od 1. 1. 2016 dalje.

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2016
Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2016 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za:
 
 
V letu 2016 se podaljšuje tudi obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. V preteklem letu so se upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 21 let zavarovanja od leta 1970 dalje, v letu 2016 pa se bo upoštevalo 22 let, to obdobje pa se bo postopno povečevalo do 24 let.
 
Pravico do starostne pokojnine je mogoče v določenih primerih pridobiti tudi pri nižji starosti, kot je navedena v zgornji tabeli (vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti, služenje obveznega vojaškega roka, skrb za otroke v prvem letu starosti, delo na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela v povečanem trajanju (beneficirana doba), osebne okoliščine, pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31.decembra 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, nato pa do prištete dobe).

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2016
Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice predčasne pokojnine v  letu 2016 morata biti izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer:
 • ženska  izpolni  pogoje,  če  je  dopolnila  starost  59  let  ter  39  let  in  4  mesece pokojninske dobe,
 • moški pa, če je dopolnil starost 59 let in 4 mesece ter 40 let pokojninske dobe.
Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot je določen za odmero starostne pokojnine, in v enakem odstotku kot bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti:
 • 63 let (ženska) oziroma
 • 65 let (moški)
za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Pri predčasni pokojnini ni možno zniževati zahtevane starosti na nobeni podlagi.

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v letu 2016
Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je dopolnil(a) 55 let starosti (v letu 2015 54 let in 6 mesecev starosti).

Uskladitev pokojnin v letu 2016
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 redne uskladitve pokojnin v letu 2016 ne bo.
 
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na zadnji seji v letošnjem letu na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) soglasno sprejel ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2016. 
 
Tako se bodo s 1. januarjem 2016 za 0,7 odstotka uskladile pokojnine in drugi prejemki, finančni učinki uskladitve pa bodo znašali 33 milijonov evrov na letni ravni.
 
Uskladitev se bo opravila po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec januar 2016. Zavod bo vsem uživalcem pokojnin in drugih prejemkov v mesecu januarju poslal obvestilo o uskladitvi.

Ureditev dvojnega statusa
Novela pokojninskega zakona, ki jo je Državni zbor RS sprejel 15. decembra 2015, ureja dvojni status in s tem možnost uveljavitve izplačila 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po ZPIZ-2, za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine po ZPIZ-1, kot tudi za uživalce starostne ali predčasne pokojnine. 
 
Izplačilo ni več omejeno na dopolnitev starosti 65 let, del predčasne ali starostne pokojnine pa se izplačuje do prenehanja zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.
 
Novela prinaša tudi spremembe pri ureditvi delne pokojnine, s katero se uvaja možnost, da zavarovanec ali upokojenec po izpolnitvi pogojev za predčasno ali starostno upokojitev ostane delovno aktiven samo za dve uri ali tri ure dnevno oziroma deset ali petnajst ur tedensko in ne najmanj za štiri ure dnevno, kakor do sedaj. Enako je s ponovnim vstopom v zavarovanje, kjer je prav tako možna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje najmanj za dve uri dnevno oziroma deset ur tedensko.
 
Vsi zavarovanci (torej poleg delavcev v delovnem razmerju tudi samostojni podjetniki, družbeniki in kmetje), ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev oziroma ponovno vstopijo v zavarovanje, bodo imeli možnost prejemanja 75 odstotkov pokojnine, če se bodo vključili v zavarovanje za dve uri na dan.
 
Posamezniki, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po ZPIZ-1, in družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe in jim je bila pravica do pokojnine priznana pred 1. januarjem 2000 in ki se jim je že dvakrat podaljšal rok za uskladitev dvojnega statusa (ZMEPIZ-1), bodo še naprej lahko opravljali dejavnost, vendar se bodo morali vključiti v zavarovanje vsaj za dve uri dnevno. 
 
Na ta način bodo izenačeni z vsemi ostalimi samostojnimi podjetniki in ostalimi zavarovanci ter bodo lahko opravljali dejavnost pod enakimi pogoji kot vsi ostali. Ti posamezniki morajo uskladiti svoj status najkasneje do 31. januarja 2016 in sicer tako, da z dnem 1. januar 2016 vložijo prijavo v zavarovanje najmanj za dve uri dnevno oziroma deset ur tedensko ali pa se izbrišejo iz Poslovnega registra Republike Slovenije, kjer so vpisani kot samostojni podjetniki oziroma družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe.
 
Prijava v obvezno socialno zavarovanje se vloži na obrazcu M-1 preko portala e-VEM, saj bodo morali od 1. 1. 2016 dalje vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijave, odjave in spremembe v obveznih socialnih zavarovanjih urejati preko portala e-VEM.
 
Višja najnižja osnova za plačilo prispevkov za posamezne kategorije zavarovancev
Najnižji znesek osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se postopno zvišuje, tako da v letu 2016 za samozaposlene in kmete znaša 56 odstotkov povprečne plače, za delavce v delovnem razmerju pa ostaja enak kot lani, in sicer 52 odstotkov povprečne plače.
 
Več o prispevkih za socialno varnost in spremembah osnov za vse kategorije zavarovancev je objavljeno na spletni strani  Finančne uprave RS.

Zakon o dohodnini in pokojnine
V letu 2016 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec.Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin, višjih od 1.095,15 evrov z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.
 
Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, ki so rezidenti Slovenije (6. člen ZDoh-2), znaša od 1. januarja 2015 na letni ravni 3.302,70 evrov oziroma na mesečni ravni 275,23 evrov. Prejemniki pokojnin, ki so rezidenti Slovenije imajo pravico do tako imenovane pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.
 
Tudi v letu 2016 večina uživalcev pokojnin ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin.
ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/2013) je s 1. januarjem 2014 ukinil olajšavo za starost po 65. letu. Zaradi navedenega bodo prejemniki pokojnin, starejši od 65 let, ki prejemajo pokojnino nad 1.095,15 evrov, tudi po 1. januarju 2016 plačevali akontacijo dohodnine kot v letu 2015.
 
Objavljeno v Novice
torek, 05 januar 2016 11:21

Letni dodatek 2016

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) ne določa novih višin letnih dodatkov in višin cenzusa.

 
Tako se bo tudi v letu 2016 letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij tekočega leta v štirih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka:
 
 
 
 
 
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 390,00 evrov;
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 evrov do 518,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 250,00 evrov;
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 evrov do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 622,01 evrov do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov;
 • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
 • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 622,01 evrov do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov.
Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih pokojnina oziroma nadomestilo presega 750,00 evrov, se letni dodatek ne izplača.
 
Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework