Prispevki filtrirani po datumu: ponedeljek, 09 januar 2017

V letu 2017 se podaljšuje obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. V preteklem letu so se upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 22 let zavarovanja od leta 1970 dalje, v letu 2017 se bo upoštevalo 23 let, od leta 2018 dalje pa se bo upoštevalo 24 let.

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za:

pogoji za upokojitev 2017

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Predpisane starosti je možno znižati zaradi:

 1. skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno in sicer se starostna meja zniža za šest mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva;
 2. služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja in;
 3. zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Zaradi otrok se ženski oziroma moškemu, če je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let, največ do dopolnjenega 61. leta starosti. Zaradi služenja obveznega vojaškega roka se moškemu, ki je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let največ do dopolnjenega 63. leta starosti.

Pravico do starostne pokojnine je možno pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi:

 • dela na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela v povečanem trajanju (beneficirana delovna doba),
 • osebnih okoliščin, ki os pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, nato pa do prištete dobe.

Če je oseba upravičena do znižanja starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in/ali prištete dobe, se najprej opravi to znižanje. Sledijo znižanja na drugih podlagah (zaradi skrbi za otroke, obveznega služenja vojaškega roka oziroma vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti), vendar pa ne pod najnižje možne starosti, predpisane za posamezno od njih. To pomeni, da je lahko že s prvo od možnih podlag za znižanje starostne meje ta pravica v celoti izčrpana in druge nimajo več nobenega vpliva.

Višina starostne pokojnine je pogojena z višino pokojninske osnove in dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine. Višina odstotka za odmero se razlikuje glede na spol zavarovanca in znaša za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se ženski prišteje 1,38 odstotka (prej 1,41 odstotka), moškemu pa 1,25 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, se odmerni odstotek za tolikšno pokojninsko dobo za žensko poveča za 0,69 odstotka (prej 0,71 odstotka), za moškega pa za 0,63 odstotka. Nova lestvica za odmero starostne pokojnine za ženske, ki velja od 1. januarja 2017, je objavljena na zavodovi spletni strani.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2017

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice predčasne pokojnine v letu 2017 morata biti izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer:

 • ženska izpolni pogoje, če je dopolnila starost 59 let in 4 mesece ter 39 let in 8 mesecev pokojninske dobe,
 • moški pa, če je dopolnil starost 59 let in 8 mesecev ter 40 let pokojninske dobe.

Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot je določen za odmero starostne pokojnine, in v enakem odstotku kot bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti:

 • 63 let in 6 mesecev (ženska) oziroma
 • 65 let (moški)

za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Pri predčasni pokojnini ni možno zniževati zahtevane starosti na nobeni podlagi.

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v letu 2017

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je dopolnil(a) 55 let in 6 mesecev starosti (v letu 2016 55 let starosti).

Uskladitev pokojnin v letu 2017

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; ZIPRS1718) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na zadnji seji letos soglasno sprejel ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2017. Tako se bodo s 1. januarjem 2017 za 1,15 odstotka uskladile pokojnine in drugi prejemki, finančni učinki uskladitve pa bodo znašali 56 milijonov evrov na letni ravni.

Uskladitev se bo opravila po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec januar 2017. Zavod bo vsem uživalcem pokojnin in drugih prejemkov v mesecu januarju poslal obvestilo o uskladitvi.

Letni dodatek

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; ZIPRS1718) ne določa novih višin letnih dodatkov in višin cenzusa, določa pa novost za tiste uživalce pokojnin, ki poleg pokojnine oziroma nadomestila, ki ga izplačuje zavod, prejemajo tudi pokojnino, ki jo izplačuje tuj nosilec pokojninskega ali invalidskega zavarovanja.

V letu 2017 se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij tekočega leta v štirih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka:

 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 390,00 evrov;
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 evrov do 518,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 250,00 evrov;
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 evrov do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 622,01 evrov do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov;
 • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
 • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 622,01 evra do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov.

Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih pokojnina oziroma nadomestilo presega 750,00 evrov, se letni dodatek ne izplača.

V znesek pokojnine se upošteva seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju.

Po novem se v znesek pokojnine oziroma nadomestila upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Tem uživalcem se letni dodatek izplača le v primeru, če skupna vsota vseh pokojnin ne presega zastavljenega cenzusa 750,00 evrov. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega pokojninskega sistema ter pokojnin, prejetih iz tujine. Če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračuna in izplača v sorazmernem delu. Navedenim uživalcem se letni dodatek ne bo izplačal skupaj z izplačilom rednih prejemkov v juliju 2017. Zavod bo uživalce, ki imajo na dan 1. januarja 2017 prebivališče v drugi državi, uživalce, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu ter uživalce z bivanjem v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja obvestil po uradni dolžnosti in jim posredoval tudi obrazec, ki se bo štel kot dokazilo o višini tuje pokojnine. Ti uživalci bodo morali zavodu na tem obrazcu predložiti podatke o višini zneska tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju 2017. Če bo zavod prejel vrnjeno dokazilo najpozneje do 30. 4. 2017, jim bo letni dodatek izplačan do 30. 9. 2017, če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. 9. 2017, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2017. V primeru, da zavod vrnjenega dokazila o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. 9. 2017, se letni dodatek za leto 2017 v skladu z zakonom ne izplača.

Vsem uživalcem, bo zavod povsem brezplačno posredoval tudi varnostno PIN kodo, s katero bodo lahko višino tuje pokojnine, sporočili elektronsko preko internetne povezave.

Višja najnižja osnova za plačilo prispevkov za posamezne kategorije zavarovancev

Najnižji znesek osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se postopno zvišuje, tako da v letu 2016 za samozaposlene in kmete znaša 58 odstotkov povprečne plače, za delavce v delovnem razmerju pa ostaja enak kot lani, in sicer 52 odstotkov povprečne plače.

Več o prispevkih za socialno varnost in spremembah osnov za vse kategorije zavarovancev je objavljeno na spletni strani Finančne uprave RS.

Zakon o dohodnini in pokojnine

V letu 2017 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin, višjih od 1.095,15 evra z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, ki so rezidenti Slovenije (6. člen ZDoh-2), znaša od 1. januarja 2015 na letni ravni 3.302,70 evra oziroma na mesečni ravni 275,23 evra. Prejemniki pokojnin, ki so rezidenti Slovenije, imajo pravico do tako imenovane pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

Tudi v letu 2017 večina uživalcev pokojnin ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin.

ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/2013) je s 1. januarjem 2014 ukinil olajšavo za starost po 65. letu. Zaradi navedenega bodo prejemniki pokojnin, starejši od 65 let, ki prejemajo pokojnino nad 1.095,15 evra, tudi po 1. januarju 2017 plačevali akontacijo dohodnine kot v letu 2016.

Vir: http://www.zpiz.si/

Objavljeno v Novice
ponedeljek, 09 januar 2017 12:11

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2017

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1. 1. 2007 dalje.

V letu 2017 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje zavod, v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu RS št. 79 dne 9. 12. 2016 objavilo Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017, ki jih bo zavod upošteval pri obračunu akontacije dohodnine ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev.

V letu 2017 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin višjih od 1.095,15 evra z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave (olajšavo za starost nad 65. let je ukinil ZDoh-2M s 1. 1. 2014).

Vsi zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti Republike Slovenije (6. člen ZDoh-2), so, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, upravičeni do splošne olajšave.  Od 1. januarja 2017 ta na letni ravni znaša 3.302,70 evra.

Prejemniki pokojnin, ki so rezidenti Republike Slovenije, imajo pravico do t. i. pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

Tudi v letu 2017 večina uživalcev pokojnin med letom ne bo plačevala akontacije dohodnine od pokojnin.

V nadaljevanju pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

1. Predmet obdavčitve po ZDoh-2 so:

dohodki iz zaposlitve (37. člen v povezavi s 40. členom ZDoh-2): pokojnine, delne pokojnine, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin in nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

ZDoh-2 loči dva načina obračuna akontacije dohodnine, in sicer:

Zavod je glavni izplačevalec:

 • sorazmerni del pokojnine, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju 2 oz. 3 ure dnevno in hkrati prejema sorazmerni del pokojnine (1. in 2. alinea 3. odstavka 116 člena ZPIZ-2b);
  • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu;
  • nadomestilo za čas čakanja ali poklicne rehabilitacije;
  • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje;
  • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje (90. in 94. člen ZPIZ-1);
 • nadomestilo za invalidnost (85. člen ZPIZ-2);
 • delno nadomestilo (86. člen ZPIZ-2).

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu;
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje;
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost (90. in 94. člen ZPIZ-1), če uživalec je vključen v zavarovanje;
 • začasno nadomestilo (84. člen ZPIZ-2);
 • delna pokojnina (58. člen ZPIZ-1) oziroma polovica pokojnine (2. odstavek 178. člena ZPIZ-1);
 • delna pokojnina (40. člen ZPIZ-2);
 • 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine;
 • sorazmerni del pokojnine, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju najmanj 4 ali več ur dnevno ( 3.,4.,5.,6., in 7. alinea 3. odstavka (116. člen ZPIZ-2b).
 • drugi dohodki (105. člen ZDoh-2): priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

2. Davčna osnova:

V skladu s tretjim odstavkom 41. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi.

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, ki je po ZDoh-2 tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota obeh dajatev.

3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine in jih izplačuje zavod:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku,
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov.

4. Dohodninska lestvica za leto 2017

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Pri obračunu akontacije dohodnine se upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR)

Znaša dohodnina (v EUR)

nad

do

     
 

668,44

 

16%

 

668,44

1.700,00

106,95

+27%

nad 668,44

1.700,00

4.000,00

385,47

+34%

nad 1.700,00

4.000,00

   5.908,93

1.167,47

+39%

nad 4.000,00

5.908,93

 

 1.911,95

+50%

nad 5.908,93

5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo uživalcu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine, so določene v 111. - 112. členu in 114. - 115. členu ZDoh-2. V letu 2017 so določeni naslednji zneski olajšav:

 1. splošna olajšava: mesečno v višini 275,23 evra
 2. osebna olajšava:
 • invalidu s 100-odstotno telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.471,57 evra,;
 • pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5 odstotka od usklajene  in odmerjene dajatve.

     3. posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

Za uveljavljanje posebne olajšave iz 114. člena se odloči uživalec sam, tako da posreduje zavodu izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davčne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Na podlagi tretjega odstavka 287. člena ZDavP-2, lahko zavod posebno olajšavo upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo in dokler zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoči spremembe (četrti odstavek 287. člena ZDavP-2).

 • za vzdrževane otroke

 

Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka

203,08

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

735,83

Za drugega vzdrževanega otroka

220,77

Za tretjega vzdrževanega otroka

368,21

Za četrtega vzdrževanega otroka

515,65

Za petega vzdrževanega otroka

663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke za glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

147,44

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

Mesečna olajšava v EUR 

203,08

 

Od 1. 1. 2007 dalje se v skladu s 7. odstavkom 127. člena ZDoh-2, uživalcem invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oziroma so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine (116. člen ZPIZ-2), uživalcem, ki začnejo ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, od delne pokojnine in od 20-odstotne predčasne ali starostne pokojnine, akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5 odstotka. V skladu z 8. odstavkom 127. člena ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16 odstotkov).

6. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2017 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

a) od pokojnine in invalidskega nadomestila, kjer je zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo, od pokojnine v višini 1.200,00 evra.

usklajeni znesek pokojnine po odločbi – davčna osnova:

1.200,00 EUR

splošna olajšava:

275,23 EUR

zmanjšana davčna osnova:

924,77 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

176,15 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.200,00):

162,00 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

14,15 EUR

neto izplačani znesek:

1.185,85 EUR

Ob tem bi radi opozorili, da se v primeru, ko se prejemki izplačajo uživalcem, ki niso rezidenti Slovenije oziroma so rezidenti države, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, obdavčijo po lestvici, pri čemer pa se ne upoštevajo olajšave.

Te države so: Argentina, Avstralija, Brazilija, Južna Afrika, Indonezija, Tunizija, Egipt, Nova Zelandija, Panama, Monako, Tajska, Venezuela, idr.

V primeru obračunavanja akontacije dohodnine od prejemkov, katerih uživalci  so rezidenti držav, s katero Slovenija ima sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se uživalcem pokojnina obračuna in izplača  brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za rezidente iz naslednjih držav:

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska,Švica, Estonija, Hrvaška.
 • nekatere druge države: Rusija, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Izrael, Tajska, Turčija, Kosovo, Ukrajina.

Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih pa velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Sloveniji. Te so: Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Švedska, Združene države Amerike, Malta.

Za upravičence, rezidente Norveške pa velja posebnost, saj sporazum med Republiko Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev v  Sloveniji po stopnji 15 odstotkov. 

b) od dela pokojnine in invalidskega nadomestila, kjer zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 odstotkov od osnove,
 • »pokojninska« olajšava 13,5 odstotka od odmerjenega nadomestila,
 • izračunana akontacije dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek nadomestila po obdavčitvi.

Glede na 8. odstavek 127. člena ZDoh-2 lahko uživalec dela pokojnine oziroma invalidskega nadomestila, ki je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25 odstotkov navzdol do 16 odstotkov. Zahtevek vloži na podlagi 286. člena ZDavP-2 preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi finančnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve finančni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje zavodu. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

Uživalcu invalidskega nadomestila bo tako obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično gledano v višini 11,5 odstotka zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25 odstotkov, oziroma le v višini 2,5 odstotka zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16 odstotkov.

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 800,00 evrov

usklajeni znesek nadomestila po odločbi – davčna osnova:

800,00 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25 %):

200,00 EUR

pokojninska olajšava (13,5 %):

108,00 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

92,00 EUR

neto izplačani znesek:

708,00 EUR

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 92,00 evrov, kar ustreza višini 11,5 odstotka zneska nadomestila.

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, ki jim je zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31. 12. 1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine.

c) od drugih dohodkov - priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 odstotkov od osnove,
 • "pokojninska" olajšava 13,5 odstotka od odmerjene priznavalnine,
 • obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

Tudi pri tej dajatvi bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5 odstotka od zneska priznavalnine (glej tehnični izračun pri nadomestilih, če zavod ni glavni izplačevalec).

7. Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so zagotovljeni tudi na spletni strani Finančne uprave RS.

Vir: http://www.zpiz.si/

Objavljeno v Novice
Medtem ko se pokojnine leta 2017 vsaj v januarju še ne bodo uskladile po pokojninskem, ampak po proračunskem zakonu, se bo na ureditev pred varčevalnim zakonom vrnilo izplačevanje letnega dodatka. V skladu s koalicijskim dogovorom ga bodo znova dobili vsi upokojenci, tisti z nižji pokojninami višjega, tisti z višjimi pokojninami pa nižjega.
 
Pri izračunu višine letnega dodatka bodo po novem po opozorilu pokojninskega zavoda kot znesek pokojnine oziroma nadomestila upoštevali tudi pokojnino, ki jo prejemniku izplačuje tuj nosilec pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.
 

Pokojnine se bodo januarja 2017 povišale za 1,15 odstotka

Pokojnine se bodo januarja 2017 povišale za 1,15 odstotka, opredeljujejo proračunski dokumenti. Tako iz vrst upokojenskih organizacij in sindikatov kot iz opozicije pa je vse več pozivov k rednemu usklajevanju, saj država po njihovem opozorilu že dlje časa beleži pozitivno rast.
 
V stranki Zavezništvo so tako pripravili zakonski predlog, ki bi poleg polnega izplačila letnega dodatka zagotovil tudi polno uskladitev pokojnin s 1. januarjem 2017.
 
Pokojnine se vse od leta 2010 niso usklajevale v polni meri, ker so njihovo rast omejevali interventni ukrepi, varčevalni zakon in proračunski dokumenti. Po oceni Zveze društev upokojencev Slovenije je država pri usklajevanju pokojnin samo v obdobju od leta 2012 do 2015 privarčevala približno 150 milijonov evrov.
 

Najnižje pokojnine za 40 let pokojninske dobe brez dokupa bodo višje

Vlada je pripravila predlog zakonske spremembe, s katero bi upokojencem z najnižjimi pokojninami in s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa mesečno pokojnino z zdajšnjih 440 zvišali na 500 evrov. Cenzus za varstveni dodatek, ki je socialna kategorija, je namreč zdaj 470 evrov, torej več od najnižje pokojnine za 40 let dela. Ureditev bo, če bo sprejeta, veljala s 1. julijem 2017.
 
Predlog določa najnižjo pokojnino tudi za upokojence s 37, 38 in 39 leti pokojninske dobe brez dokupa. Za 37 let je določen znesek 470 evrov, za 38 let 480 in za 39 let 490 evrov. Predlog zadeva 33.000 ljudi, finančne posledice pa so predvidene v višini približno 7,4 milijona evrov na leto.
 
Premoženjski položaj upokojencev z najnižjimi prejemki se bo izboljšal tudi zaradi novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki se bo začela uporabljati s 1. februarjem 2017. Ta za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči ukinja zaznambo na nepremičnini in vračilo pomoči. Pogoj pa bo, da njihova nepremičnina, v kateri bivajo, ne presega vrednosti 120.000 evrov.
 
Proti koncu letošnjega leta je bilo prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, torej starostnih, invalidskih, družinskih in vdovskih pokojnin, približno 614.000.
 

Prispevna stopnja pri poklicnem zavarovanju nižja

Spremembe bodo v letu 2017 tudi pri poklicnem zavarovanju. Vanj se morajo pod določenimi pogoji vključiti zavarovanci, ki opravljajo bodisi zdravju škodljiva dela bodisi dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno opravljati.
 
V skladu s pokojninskim načrtom, ki bo začel veljati 1. januarja 2017, bo prispevna stopnja za delodajalce nižja. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak se je namreč kljub nasprotovanju sindikatov odločila, da jo z zdajšnjih 9,25 odstotka za dve leti zniža na osem odstotkov.
 
Sindikate je skrbelo, da se bo zaradi znižane prispevne stopnje na račune zavarovancev steklo premalo sredstev. Že pri veljavni prispevni stopnji se bo na računu približno 50 do 80 zavarovancev zbralo premalo sredstev, so opozarjali.
 

Predlog o dolgotrajni oskrbi naj bi bil za javno razpravo nared do konca februarja 2017

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi uredil vprašanje oskrbe starejših in je ob letošnjem usklajevanju med ministrstvoma za delo in za zdravje nastajal na prvem, bodo po novem pripravili na ministrstvu za zdravje. Po njihovi napovedi bo za javno razpravo pripravljen do konca februarja 2017, sprejet pa naj bi bil v prvi polovici leta.
 
S 1. januarjem 2017 bo na ministrstvu za zdravje začel delovati nov direktorat za dolgotrajno oskrbo po tistem, ko je vlada decembra letos del vsebin s področja dolgotrajne oskrbe prenesla z ministrstva za delo na ministrstvo za zdravje.
 
Ministrstvi sta do zdaj pripravili pregled storitev dolgotrajne oskrbe, kar bo izhodišče za oblikovanje košarice. Poleg tega so se dogovorili glede enotne vstopne točke z enotnim postopkom pri ocenjevanju potreb in upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, prav tako pa tudi za večjo koordinacijo socialnih in zdravstvenih storitev ter za integriran razvoj na področju mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe.
 
Pravice do storitev in denarnih prejemkov za tiste, ki potrebujejo tujo pomoč, je zdaj opredeljena v različnih zakonih. Potencialni prejemniki morajo iskati pomoč v različnih ustanovah, raven pomoči za posameznika pa ni vedno usklajena z njegovimi dejanskimi potrebami.
 
Izdatki za dolgotrajno oskrbo so se leta 2014 glede na leto prej povečali za 3,4 odstotka na 487 milijonov evrov. Iz javnih virov se je financiralo 73,1 odstotka izdatkov za dolgotrajno oskrbo, preostalih 26,9 odstotka pa iz zasebnih virov. Izdatki za zdravstveni del vsako leto znašajo približno dve tretjini, izdatki za socialni del pa eno tretjino vseh sredstev.
 

Vlada si želi daljšega ostajanja starejših v zaposlitvi

Vlada, ki si želi, da bi starejši dlje časa ostajali v zaposlitvi, bo v prihodnjem letu nadaljevala prizadevanja za večjo vključenost starejših od 50 let na trg dela. Decembra je pripravila strateški dokument Starejši in trg dela, ki naj bi prispeval k večji stopnji delovne aktivnosti starejših, daljšemu ostajanju v zaposlitvi ter boljši zaposljivosti in zdravju starejših.
 
Predvidenih je več ukrepov, ki jih bodo predstavniki vlade v letu 2017 usklajevali s socialnimi partnerji. Med njimi je denimo priprava nove strategije na področju varnosti in zdravja pri delu, katere vodilo mora biti zagotavljanje zdravih delovnih mest za vse generacije.
 
Slovenija ima med članicami EU eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti v starostni skupini od 55 do 64 let. V letu 2015 je ta znašala 36,6 odstotka, medtem ko je bilo povprečje EU 53,3 odstotka. Po opozorilu vlade se v skupini starih 50 do 64 let povečuje stopnja dolgotrajne brezposelnosti, hkrati pa narašča tudi dolgotrajna revščina.
 
Stopnja tveganja revščine v tej starostni skupini se je s 13,3 odstotka, kolikor je znašala leta 2013, leta 2014 dvignila na 14,7 odstotka. To pomeni, da je pod pragom tveganja revščine živelo 6000 ljudi več, kar je največji prirast po letu 2010.
 
V letu 2014 se je zelo povečala tudi stopnja dolgotrajnega tveganja revščine v omenjeni starostni skupini. Leta 2013 je znašala 5,8 odstotka, v letu 2014 pa 8,4 odstotka.
 
Po opozorilu ministrstva za delo se približno 30 odstotkov starostnih upokojencev upokoji po tistem, ko so bili prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. To pomeni, da se s trga dela dejansko umaknejo že prej.
Objavljeno v Novice

Če imate doma ogrevalno napravo, ki za zgorevanje kuriva uporablja zrak iz prostora, morate do novega leta v prostore obvezno namestiti javljalnik ogljikovega oksida (CO). Ponudniki so že začeli pritiskati na potrošnike, predvsem na starejše in tiste malo manj spretne. Kako izbrati pravi, kakovostni javljalnik CO, ki nas bo pravočasno opozoril, da je v prostoru ta nevidni in tihi ubijalec?

Najprej je treba vedeti, da javljalnik CO ni enaka priprava kot javljalnik dima. Oba sta sicer v gospodinjstvu najboljši pripomoček za opozarjanje pred povečano koncentracijo CO in požarom, oba nas pravočasno z zvočnim signalom in rdečo lučko opozorita, da je presežena dovoljena vrednost CO oziroma dima.
 
Ponudnikom, ki kličejo po telefonu, vabijo na predavanja in prepričujejo, da je zgolj njihov izdelek edini primeren, ne smemo nasesti. Če ga ponujajo po izjemno ugodni ceni, je to še dodaten znak za previdnost. Na trgu je namreč nemalo izdelkov, ki ne opravljajo svoje naloge. V Rapexu, sistemu za odpoklic izdelkov z evropskega trga, jih bomo našli kar nekaj; od leta 2007 do zdaj je bilo odpoklicanih 40 javljalnikov CO. Tudi ZPS je v minulem letu izdala nekaj takih opozoril. Kako naj torej potrošnik ve, da ne kupuje mačka v žaklju?
Izdelek mora imeti vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje, da je izdelan v skladu z veljavnimi standardi, vključno z navodili za pravilno namestitev in varno uporabo (v slovenskem jeziku, seveda). Če ima izdelek naštete oznake, skoraj ne moremo zgrešiti:
 • CE;
 • ime proizvajalca ali dobavitelja ali blagovna znamka;
 • naziv, model proizvoda, tip plina, ki ga zazna;
 • tip (A ali B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda;
 • standard (priporočljiv je standard EN 50291-1);
 • napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje (pri električnem napajanju);
 • tip in velikost zamenljivih baterij (pri baterijskem napajanju);
 • življenjska doba izdelka.
Cene za javljalnik z baterijskim napajanjem in preprosto montažo se začnejo pri 25 evrih. Za ta denar dobimo preverjeno učinkovit izdelek za namestitev na steno s sedemletno življenjsko dobo in sedemletno garancijo, ki deluje v skladu s priporočenim standardom, na povečano koncentracijo CO pa opozarja s svetlobnim in tudi z zvočnim signalom. Na tem mestu ni odveč opozorilo, da nam samo svetlobni signal ponoči, ko spimo, ne bo prav nič pomagal. Približno 15 evrov več stane izdelek z desetletno življenjsko dobo in garancijo.
 
Priporočljivo je redno preverjati stanje baterij, na njihovo izrabljenost običajno opozarja utripanje lučk, pri nekaterih modelih tudi zvočni signal. Pametni modeli omogočajo povezavo s pametnim telefonom, na katerem lahko spremljamo vrednost CO v prostoru. Tudi ko nas ni doma, dobimo na telefon obvestilo o aktiviranju javljalnika, slabi bateriji ipd. Bolj izpopolnjeni modeli na električno napajanje stanejo tudi več kot 100 evrov. Na voljo so še kombinirani javljalniki dima in CO, cene pa se začnejo pri 40 evrih. Za 45 evrov dobimo izdelek z elektrokemičnim tipalom za ogljikov oksid in fotoelektričnim tipalom za dim, z desetletno življenjsko dobo in garancijo.
 
V slovenskih bolnišnicah se vsako leto zaradi zastrupitve s CO (ta je eden najpogostejših vzrokov smrti zaradi zastrupitve) zdravi okrog 50 oseb. Okrog 20 jih umre: deset oseb na ta način naredi samomor, pet se jih zastrupi pri vdihavanju dima v požarih, pet pa jih umre zaradi zastrupitve s CO v prostorih s kurilnimi napravami, ki za delovanje porabljajo zrak iz prostora. Največ zastrupitev se zgodi v kopalnicah s plinskimi pečmi za ogrevanje vode, na vikendih s kamini in neustreznimi dimniki, pa tudi v zaprtih prostorih, v katerih uporabljajo agregate ali motorne žage. CO nastaja tudi v skladiščih peletov, a so tam zastrupitve v resnici zelo redke.
 
Stenski javljalnik je priporočljivo namestiti vsaj dva metra od kurilne naprave, vendar ne več kot štiri metre, in sicer v višini oči in najmanj 30 centimetrov od bližnjih sten ali stropa. To je območje, kjer se zrak najhitreje segreje in dvigne pod strop, z njim se segreva in dviga tudi CO. V spalnih prostorih je zrak že bolj ohlajen (ohlaja se tudi z njim pomešan CO) in se zato ne dviga več proti stropu. Javljalnik zato namestimo na višini, na kateri je glava, ko ležimo.
 
Ogljikov monoksid (bolj pravilno: ogljikov oksid) je zelo strupen plin, ki nastane pri nepopolnem zgorevanju. Je brez barve, vonja in okusa, zato ga ne moremo zaznati in ne vemo, kdaj naj bi zastrupljal. Ta nevidni in tihi ubijalec, kot ga pogosto imenujemo, lahko uhaja iz našega kamina, peči na trda goriva ali plinskega grelnika vode zaradi neprimerne vgradnje naprave, slabega vzdrževanja naprave in dimnika ter neustreznega prezračevanja. Znaki zastrupitve so zelo neznačilni. Na začetku so podobni kot pri virozi ali gripi: človek je slaboten, omotičen, vrtoglav, lahko bruha, za krajši čas izgubi zavest. Če gre za hujšo zastrupitev, se pojavi še zmedenost, dihanje je oteženo, značilna je bolečina v prsih in epileptični napad.
 
Avtorica: Barbara Primc
 
Vir: ZPS
Objavljeno v Novice
Drugi največji slovenski mobilni operater Simobil bo s 1. februarjem zvišal cene mesečne naročnine nekaterih starih paketov mobilne telefonije. Cena bo zvišal za en evro z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV).
 
S 1. marcem pa bo podražil tudi članarino za storitev Moneta.
 
Obstoječi uporabniki Simobilove mobilne telefonije imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.simobil.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.
 
To ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter obveznost izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Simobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete opreme in to obdržal, ali pa bo vrnil opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas njene uporabe, Simobil pa mu bo vrnil kupnino.
 
S 1. marcem pa bo Simobil zvišal tudi cene mesečne članarine za storitev mobilnega plačevanja Moneta. Cena osnove naročnine se spremeni z 0,49 v 0,79 evra z DDV na mesec, cena napredne naročnine pa se spremeni z 0,99 v 1,49 evra z DDV na mesec.
 
Če se uporabnik z zaračunavanjem članarine ne strinja, lahko storitev Moneta izključi s poslanim sporočilom SMS MONETA STOP na 1919, prek portala Moj Simobil, s klicem na številko 040 40 40 40 ali na Simobilovih prodajnih mestih, ob tem se mu ne bodo zaračunali nobeni dodatni stroški.
 
Več informacij o spremembah je na voljo na številki Simobilovega centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40, na prodajnih mestih Simobila ter na spletni strani https://www.simobil.si/pomoc-in-informacije/obvestila.
Objavljeno v Novice

Novo leto prinaša, nova prijateljstva, nove priložnosti, predvsem pa tudi novo znanje! Vabimo vas, da se januarja udeležite naslednjih tečajev, delavnic in predavanj:

 • Začetni in nadaljevalni tečaj pametnega telefona: Pametni telefoni postajajo nenadomestljiv vsakodnevni pripomoček, s katerim ostajamo v stiku z bližnjimi, si pomagamo organizirati vsakdan, iščemo informacije, se učimo in zabavamo. Preko srečanj si bomo pogledali vse te zmožnosti in še več. Začetni tečaj poteka ob ponedeljkih med 9:00 - 10:00, nadaljevalni tečaj pa ob petkih med 9:00 - 10:00.
 • Tečaj uporabe tabličnega računalnika: Tablični računalniki postajajo čedalje bolj napredni, zmogljivi in dostopni. Udeležite se tečaja ter se naučite načinov, s katerimi si lahko olajšate ali popestrite vsakdan, dostopate do multimedijskih vsebin ter brezskrbno brskate po internetu iz naslonjača. Tečaj uporabe tabličnega računalnika poteka vsako sredo med 11:00 - 12:00.
 • Začetni in nadaljevalni tečaj uporabe računalnika: Tečaji uporabe računalnika so namenjeni vsem, ki dela z računalnikom še niste vajeni, se z njimi srečujete prvič ali pa jih že uporabljate v vsakdanjem življenju in bi želeli svoje znanje utrditi in poglobiti. Naučite se uporabljati elektronsko pošto, na hiter in enostaven način dostopajte do zanimivih spletnih vsebin in se naučite upravljati z datotekami na vašem računalniku. Pridružite se nam in se v prijaznem okolju naučite uporabe računalnika, od osnov in vse do naprednejših vsebin. Računalniški tečaji so namenjeni vsem nad 55+. Začetni tečaj uporabe računalnika poteka vsak ponedeljek med 10:30 - 12:00, nadaljevalni tečaj uporabe računalnika pa med 9:00 - 10:30.
 • Tečaj digitalne fotografije: Ste novoletne praznike preživeli v družbi najbližjih in posneli vrsto fotografij, zdaj pa ne veste kako bi jih delili z najbližjimi? Udeležite se tečaja digitalne fotografije, kjer si bomo pogledali celoten potek od zajema fotografije z ustrezno napravo, urejanja fotografij v sami napravi, pretko fotografij z naprave, kako deliti fotografije s prijatelji in bližnjimi ter osnove urejanja fotografij. Tečaj digitalne fotografije poteka vsak petek med 10:30 - 11:30.
 • Ustvarjalne delavnice iz odpadnega materiala. Po novoletni zabavi steklenic nikar ne odvržite stran, temveč jih prinesite na ustvarjalne delavnice in jih spremenite v izdelek, na katerega boste lahko ponosni! Ustvarjalne delavnice iz odpadnega materiala bodo potekale v sredo, 18.1. in 25.1. od 9:00 do 10:30! Nekaj materiala bo na voljo tudi pri nas!
 • Razmigaj možgane. Možgane vsakodnevno obremenjujemo s prevelikimi količinami podatkov in različnih dražljajev, redko pa pomislimo, da tudi ti potrebujejo vzdrževanje. Pridružite se nam na delavnicah "Razmigaj možgane", kjer boste preko različnih vaj pomigali s sivimi celicami in krepili spomin. Vsako sredo od 10:00 do 11:30!
 • Začetni in nadaljevalni tečaj angleškega jezika. V januarju bosta nazaj na sporedu začetni in nadaljevalni tečaj angleškega jezika. Za več informacij vas vljudno vabimo na prvo srečanje, ki bo v četrtek, 12.1. ob 11:00!
 • Kvačkaj in pomagaj. Radi kvačkate? Radi tudi pomagate ljudem v stiski? Udeležite se dobrodelnih delavnic "Kvačkaj in pomagaj!". Na delavnicah se bo izdelovalo različne kvačkane izdelke, denar od prodanih izdelkov pa bo namenjen tistim v stiski. Ta mesec sta organizirani dve delavnici: Prva je v torek, 10.1. od 10:00 do 11:30, druga pa v ponedeljek, 23.1. od 16:00 do 17:30.
 • Potopisno predavanje o Indiji. Predavatelj Egon Kuder iz Žalca že drugič pri nas predstavlja svoja potepanja po Indiji. Prisluhnite njegovim dogodivščinam in iz prve roke izvedite še kaj več o tamkajšnjih ljudeh, običajih in krajih. Predavanje bo potekalo v sredo, 11.1. od 12:00 do 13:00!
 • Aquarian Trinity Solutions.  Predstavitev zdravega in aktivnega življenja preko posebej prirejenih dihalnih in fizičnih vaj, kot tudi meditacije. Vljudno vabljeni na seminarje in skupinske vaje, ki bodo potekala vsak ponedeljek od 12:00 do 13:30!

Vljudno vabljeni v "Na Triglav spreminjat svet!" Simbioza medgeneracijski center na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na 040 336 311, ali pa nam pišete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prijavite se lahko tudi preko spletnega obrazca: TUKAJ.

Veselimo se vaše družbe! :)

Ekipa Simbioza

koledarmgcjanuar01b 2

Objavljeno v Novice
ponedeljek, 09 januar 2017 10:17

EU kartica ugodnosti za invalide

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije izvaja projekt EU kartica ugodnosti za invalide.

Z invalidsko kartico ugodnosti bodo invalidi v državah EU, lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Komu je kartica namenjena

Slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti. S kartico bodo lahko uveljavljali komercialne popuste na različnih področjih življenja.


Vzpostavljena bo spletna baza ugodnosti in mobilna aplikacija, ki bo ponujala nabor ugodnosti, ponujenih s strani različnih komercialnih ponudnikov. Bazo pripravlja Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.
 

Nabor ugodnosti

Aktualne ugodnosti bodo lahko upravičenci spremljali na spletni strani www.invalidska-kartica.si, kjer bo objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu.

Invalidsko kartico ugodnosti bodo upravičenci lahko pridobili na 58 upravnih enotah po Sloveniji, predvidoma v drugi polovici leta 2017.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/

Objavljeno v Zdravje

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak podpisala pogodbe z izbranimi izvajalci projektov večgeneracijskih centrov.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo zaključili Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Cilj javnega razpisa je bil vzpostaviti mrežo 15 večgeneracijskih centrov, ki bodo izvajali petletne preventivne programe namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

Izbrani projekti so enakomerno geografsko razpršeni po Sloveniji in na ta način omogočajo široko dostopnost do preventivnih programov. Sredstva za financiranje projektov se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna razpoložljiva višina sredstev za leta od 2017 do 2021 znaša 8.625.000,00 EUR. Z izvajalci, ki so uspešno kandidirali na javnem razpis in uspeli pridobiti sredstva, smo danes podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov. 
 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je vsem izbranim izvajalcem čestitala in jim zaželela uspešno izvajanje projektov.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework