Prispevki filtrirani po datumu: torek, 07 januar 2014

179. člen ZUJF in dvanajsti odstavek 429. člena ZPIZ-2 – odpravnina ob upokojitvi

 

Po določbi prvega odstavka 179. člena ZUJF znaša odpravnina ob odhodu v pokoj dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

Ne glede na omenjeno določbo pa po tretjem odstavku 179. člena ZUJF v zvezi z dvanajstim odstavkom 429. člena ZPIZ-2 zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z določbami ZPIZ-2 oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.

 

Kot pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine se upoštevajo zahtevane starosti in dopolnjena zavarovalna doba, pokojninska doba oziroma pokojninska doba brez dokupa iz 27. člena ZPIZ-2.

Upoštevajo se tudi znižanja starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem v skladu s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2 ter zaradiprištete dobe na podlagi osebnih okoliščin po 138. členu in tretjem odstavku 398. člena ZPIZ-2.

 

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2014 so:

 

Moški:

  • 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe
  • 64 let starosti in 20 let pokojninske dobe
  • 58 let in 8 mesecev starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa

Ženske:

 

  • 64 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe
  • 62 let starosti in 20 let pokojninske dobe
  • 58 let in 4 mesece starosti in 38 let in 8 mesecev pokojninske dobe brez dokupa

 

Pokojninska doba brez dokupa je obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, vendar brez dokupa pokojninske dobe.

 

Znižanja starostne meje so:

 

1. Po prvem odstavku 398. člena ZPIZ-2 se zavarovancem, ki so na dan 1. januarja 2001 delali na delovnih mestih, na katerih se jim je štela zavarovalna doba s povečanjem in imeli najmanj 25 let (moški) ali 23 let (ženske) pokojninske dobe, starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, določene v 27. členu ZPIZ-2, znižajo za toliko mesecev, za kolikor je bila povečana zavarovalna doba.

 

2. Po drugem odstavku 398. člena ZPIZ-2 se zavarovancem, ki se jim je zavarovalna doba s povečanjem štela do 31.12.2000, starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, določene v 27. členu ZPIZ-2, znižajo za toliko mesecev, kolikor znaša skupno povečanjezavarovalne dobe.

 

3. Zavarovancem z najmanj 70% telesno okvaro, vojaškim invalidom od I. do VI. skupine, civilnim invalidom vojne od I. do VI. skupine, slepim, gluhim, obolelim za boleznimi, naštetimi v 138. členu ZPIZ-2, vključenim v obvezno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja ali drugega dela, se starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine iz 27. člena ZPIZ-2 znižajo za toliko mesecev kot znaša prišteta doba po 138. členu ZPIZ-2 in 201. členu ZPIZ-1 ter povečanje zavarovalne dobe po ZPIZ-92.

 

4. Zavarovancem (moški in ženske) se zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred 18. letom starosti starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine, določena v četrtem in petem odstavku 27. člena ZPIZ-2, zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti, vendar le pod pogojem, če se s tem strinjajo.

 

Zavarovanci, ki uveljavijo pravico do predčasne pokojnine v skladu z določbo 29. člena ZPIZ-2 ( pogoji v letu 2014 so: 58 let in 8 mesecev starosti in 40 let pokojninske dobe za moške oziroma 58 let in 4 mesece starosti in 38 let in 8 mesecev pokojninske dobe za ženske) ali pravico do starostne pokojnine z znižanjem starostne meje zaradi skrbi za otroke, vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti ali služenja obveznega vojaškega roka po 28. členu ZPIZ-2, so upravičeni do odpravnine v višini treh povprečnih ali svojih plač, saj pravico do pokojnine uveljavijo še pred izpolnitvijo pogojev po 27. členu, v zvezi s 138. členom ter prvim, drugim in tretjim odstavkom 398. člena ZPIZ-2. Enako velja tudi za zavarovance, ki uveljavijo pravico do starostne pokojnine po posebnih predpisih, to je po Zakonu o policiji ter Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.

 

V pokojninsko dobo brez dokupa se ne upošteva dodane dobe iz naslova vključitve v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje, lahko pa zavarovanec to dobo sam izrecno uveljavlja in mu v tem primeru prav tako pripada odpravnina v višini treh plač. Enako velja tudi za zavarovanca, ki se mu za izpolnitev pogojev na izrecno zahtevo upošteva tudi čas obveznega zavarovanja, prebitega pri tujem nosilcu obveznega zavarovanja.

 

188. člen ZUJF in enajsti odstavek 429. člena ZPIZ-2, v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-146/12-35 z dne 14.11.2013 – prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu oziroma javni uslužbenki, ki izpolnita pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, določene za moške zavarovance v četrtem in petem odstavku 27. člena ZPIZ-2, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2. Veljati preneha na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve navedenih pogojev. Javni uslužbenec ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač, če je to zanj ugodneje.

 

Pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja; v dogovoru določita tudi trajanje delovnega razmerja. Javnemu uslužbencu po prenehanju delovnega razmerja pripada pravica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

 

V letu 2014 bo pogodba o zaposlitvi prenehala tistim javnim uslužbencem in javnim uslužbenkam, ki bodo izpolnili/e starost 58 let in 8 mesecevter 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Navedena starostna meja se zniža tistim zavarovancem/kam, ki so imeli/e pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem v skladu s prvim ali drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2.

 

Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine se ne upošteva dodane dobe iz naslova vključitve v obvezno dodatno pokojninsko oziroma poklicno zavarovanje. Prav tako se ne upošteva obdobij zavarovanja, prebitih v državah, s katerimi je sklenjen mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju oziroma za katere velja Uredba ES. Ne upoštevajo se niti pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 399. členu ZPIZ-2, niti znižanja starostne meje na podlagi 28. člena ter 138. člena v povezavi s tretjim odstavkom 398. člena ZPIZ-2.

 

Po določbi 188. člena ZUJF lahko delodajalec z namenom ugotavljanja pogojev prenehanja pogodbe o zaposlitvi pridobi podatke iz zbirk Zavoda. V ta namen je Zavod pripravil obrazec vloge, ki ga bo delodajalec izpolnil za vsakega zavarovanca posebej, Zavod pa bo delodajalcu posredoval datum izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

 Vir: http://www.zpiz.si

Objavljeno v Novice

Z 6.1.2014 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uvaja tudi terapevtski skupini zdravil za zniževanje krvnega tlaka in zniževanje holesterola v krvi.

Po grobih ocenah bi s tem v obveznem in prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju privarčevali med 16 in 18 milijoni evrov. Za vsako terapevtsko skupino zdravil ZZZS določi najvišjo priznano vrednost zdravila, ki se v celoti krije iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zdravilu, ki ima zaradi svojih farmacevtskih ali terapevtskih lastnosti dodano vrednost, pa se najvišja priznana vrednost tudi dvigne.

Bolnik, ki v lekarni ne bo želel doplačati predpisanega zdravila, se bo moral vrniti k svojemu zdravniku po drugo zdravilo. Zamenjava v lekarni namreč ni mogoča.

Nasprotniki terapevtskih skupin: ukrep je škodljiv za zdravje ljudi

Uvajanju terapevtskih skupin nasprotujejo predvsem v Nacionalni mreži nevladnih organizacij s področja javnega zdravja 25x25, ki združuje približno 40 društev bolnikov. Po njihovem mnenju bo ukrep škodljiv za zdravje ljudi, saj bo poslabšal dobre rezultate, ki jih je Slovenija že dosegla pri zmanjševanju števila primerov nekaterih bolezni.

Prvo terapevtsko skupino zdravil, skupino t. i. zaviralcev izločanja želodčne kisline, je ZZZS uvedel z začetkom oktobra. Na ZZZS napovedujejo, da bodo postopoma, na vsaka dva meseca, uvedli terapevtske skupine zdravil še za druga zdravila.

K. T.
Objavljeno v Zdravje
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework