Prispevki filtrirani po datumu: torek, 13 avgust 2013

O portalu STOP birokraciji

Projekt "STOP birokraciji!"

Republika Slovenija se je v sklopu politike razumne zakonodaje spoprijela z aktivnim izvajanjem principov boljše priprave predpisov, s ciljem doseganja višje stopnje konkurenčnosti za mala in srednja podjetja ter večjega zadovoljstva državljanov, ki preko različnih življenjskih dogodkov sodelujejo z državo. V juliju 2012 je Vlada RS sprejelaprenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnh ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, katerega strateški cilj je poenostavitev poslovnega in zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva in zadovoljstvo državljanov. V ta namen je bila ustanovljena tudi Koordinativno usmerjevalna skupina za pripravo boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir (KUS). Podlaga za sprejem prenovljenega akcijskega programa je rezultat predhodnih ugotovitev iz opravljenih analiz na podlagiprvotnega Programa za odpravo administrativnih ovir (l. 2009) ter vrsto novih pobud s strani strokovne in zainteresirane javnosti.

Skupno prenovljeni program vključuje 269 ukrepov, od tega je še 136 prenesenih oziroma v letu 2011 nerealiziranih ukrepov in 133 dodatnih ukrepov po posameznih prioritetnih področjih.

V obdobju od julija do septembra 2012 je bilo v okviru prvega poročanja s strani pristojnih ministrstev po posameznih področjih realiziranih 42 ukrepov iz akcijskega programa, kar predstavlja 15,6 odstotka vseh ukrepov.

Potrebno je poudariti, da ob doseganju zasledovanega cilja razbremenitev gospodarstva in državljanov v višini 362 mio EUR na leto v celotnem petletnem obdobju (kar predstavlja skupaj prihranek v višini 1,8 mrd EUR) izvajanja Akcijskega programa in v primerjavi z vloženimi sredstvi v realizacijo programa, lahko povzamemo, da se na vsak vložen evro v izvedbo Akcijskega programa, prihrani za gospodarstvo in državljane 1200 EUR v smislu razbremenitve le teh deležnikov.

Projekt STOP birokraciji! v skladu s sklepom Vlade RS, z dne 7. 5. 2009, vodi in koordinira projektna skupina Direktorata za upravne procese na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo. 

Projekt delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve: »Učinkovita in uspešna javna uprava«.

Namen vzpostavitve portala

Namen portala je seznanitev z vsemi aktualnimi informacijami glede izvedbe programa in objavi dobrih praks (tako na nacionalnem nivoju kot tudi na EU ravni), izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v programu izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku,…) ter posredovanju dodatnih predlogov poenostavitev s strani uporabnikov, in sicer z namenom doseganja največjega možnega učinka glede zasledovanja cilja zmanjšanja administrativnih bremen in poenostavitve postopkov v višini 25 % ter posledično enostavnejše in preglednejše zakonodaje.

Spletni portal zajema:

  • spletno stran,
  • nacionalno podatkovno zbirko meritev administrativnih bremen v predpisih RS in
  • sistem za upravljanje s komentarji.

Komu je portal namenjen?

Portal je namenjen vsem podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki, kjer se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje. Poleg podjetnikov in državljanov je namenjen tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z upravnimi postopki. Pripravljavci predpisov, širša strokovna in zainteresirana javnost, poslovni subjekti in državljani so tako ključni pri pripravi in uresničitvi zastavljenega cilja projekta. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v enotno zbirko zbranih podatkov o administrativnih bremenih v okviru področij, opredeljenih v programu »minus 25 %«, ter priložnost, da preko portala sodelujejo in sooblikujejo področje priprave boljših predpisov s prispevanjem konkretnih predlogov, kaj bi bilo potrebno spremeniti oziroma kaj poenostaviti.

Nacionalna podatkovna zbirka administrativnih bremen v predpisih

Spletni portal omogoča dostop do nacionalne podatkovne zbirke izmerjenih administrativnih bremen, ki jih predpisi povzročajo državljanom in podjetnikom. Omogočeno je izbiranje med različnimi izpisi glede posameznih obremenitev (tako stroškovnih kot tudi časovnih).

Trenutno je v bazo zajetih 71 zakonov in 996 administrativno obremenjujočih podzakonskih aktov iz 14 prioritetnih področij. Zbirka dopušča dodajanje novih in kar je še pomembneje dodajanje sprememb in dopolnitev predpisov, s čimer bo omogočeno tudi evalviranje oziroma izračunavanje neto učinkov sprememb predpisov ter njihovo stanje administrativne obremenjenosti. Izpisi različnih poročil iz baze omogočajo seznanitev uporabnika z vsemi obveznostmi, ki mu jih določen predpis nalaga. Podana je tudi možnost izbiranja obveznosti glede na predpis, področje ali ministrstvo. Uporabnik se lahko seznani z vsemi aktivnostmi, ki jih mora opraviti za izpolnitev posameznih obveznosti, ki mu jih nalaga določen predpis.

Omogočeni so tudi izpisi glede na tip obveznostih (vodenje evidenc, poročanje, označevanje, nadzor, ipd.) in glede na vrsto subjekta (poslovni subjekti, državljani). Prav tako se lahko pridobijo informacije glede obremenitev, porabe časa, obveznosti, aktivnosti tudi na nivoju posameznih življenjskih dogodkov oziroma vsebinskih sklopov (npr. pridobitev gradbenega dovoljenja, vpis v šolo, ipd.).

Glede na podatke iz zbirke, bo lahko zelo enostavno oceniti, kako bi določene spremembe (npr. znižanje pogostosti, izvzem mikro družb, odprava določene obveznosti, poenostavitev postopka z znižanjem potrebnih aktivnosti, ipd.) vplivale na prihranke (tako vrednostno kot tudi časovno).

Zbiranje predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen preko portala

Preko spletnega portala lahko uporabniki podajajo predloge za odpravo bremen in poenostavitev postopkov, pri čemer je omogočena dvosmerna komunikacija z uporabniki. Zbrani predlogi oziroma komentarji se po objavi na spletni strani odstopijo v reševanje pristojnim ministrstvom, ki imajo možnost podati mnenja na predloge in komentarje oziroma implementacijo le-teh v samih spremembah predpisov, uporabniki pa dobijo povratno informacijo glede samega odgovora. Komentarji so objavljeni in dostopni tudi na spletni strani z objavo statusa posameznega predloga, pri čemer je omogočeno sortiranje glede na posamezno področje oziroma pristojno ministrstvo glede na posamezen predpis, na katerega se predlog / komentar nanaša.

Pobude državljanov in gospodarstva so različne in v večini tudi uporabne za naše delo. Največ jih je bilo podanih s področja javne uprave in pravosodja, področja infrastrukture in prostora, gospodarstva in varstva okolja. Gospodarstveniki si želijo enostavnejše davčno poslovanje (npr. uvedba sistema pavšalne obdavčitve malih poslovnih subjektov) – ukrep je v programu in je že v postopku realizacije. Več pobud za razbremenitve je s področja okolja in prostora, ko se podjetniki srečujejo z vrsto dovoljenji in predolgo čakajo na rešitve. Takšen primer je na področju gradbenih dovoljenj. Tudi to področje je v smeri razbremenitve uvrščeno v akcijski program.

Spremljanje neto učinkov sprememb predpisov

juliju 2012 je Vlada RS sprejela prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnh ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013.

Strateški cilj prenovljenega programa je poenostavitev poslovnega in zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva in zadovoljstvo državljanov. Skupno program vključuje 269 ukrepov, od tega je še 136 prenesenih oziroma v letu 2011 nerealiziranih ukrepov in 133 dodatnih ukrepov po posameznih prioritetnih področjih.

Podlaga za sprejem prenovljenega akcijskega programa je rezultat predhodnih ugotovitev iz opravljenih analiz na podlagi prvotnega Programa za odpravo administrativnih ovir (l. 2009) ter vrsto novih pobud s strani strokovne in zainteresirane javnosti.

Trenutno se izvaja IV. faza, v kateri se izvaja postopek normativnih sprememb predpisov na podlagi sprejetih ukrepov. V okviru 5. faze Akcijskega programa pa bo izvedena, kjer bo ugotovljeno dejansko stanje realizacije zastavljenega cilja oziroma programa. 

Preko nacionalne baze podatkov o administrativnih bremenih se bo spremljala realizacija zastavljenega cilja “minus 25 %” za vsak posamezen resor, ki jo bo možno v vsakem trenutku preveriti na spletnem portalu STOP birokraciji.si.

Objavljeno v Novice
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework